Slova Prokopa Brože

Vážení přátelé, bratři a sestry,

pro letošní putování postní dobou jsme pozváni papežem Františkem, abychom se vydali cestou modlitby, jak uvádí otec biskup Jan. V modlitbě nás Bůh učí, jak hodně se máme životu kolem nás a v nás otevřít. A také nás učí rozšiřovat své nitro, aby bylo schopné pojmout rozlehlost a složitost současného světa (P. Coda). Papež v přípravném dopise k Velkému jubileu 2025 píše, že se na něj máme v předcházejícím roce připravit velkou symfonií modlitby. „Především je třeba obnovit touhu zůstávat v Pánově přítomnosti, naslouchat mu a adorovat ho. V modlitbě pak děkovat Bohu za tolik darů jeho lásky k nám a chválit ho za dílo stvoření, k jehož ochraně a úctě jsme všichni zavázáni. Dále je modlitba hlasem jednoho srdce a jedné duše (srov. Sk 4,32), jež se projevuje solidaritou a sdílením každodenního chleba. Modlitba dovoluje každému muži a každé ženě tohoto světa obrátit se k jedinému Bohu a vyjádřit mu, co se nachází hluboko v jeho srdci. Modlitba je také mistrnou cestou svatosti, jež uvádí do života, kde kontemplace nachází své místo uprostřed činnosti. Tedy půjde o rok intenzívní modlitby, v němž se srdce budou otevírat bohatství milosti, aby modlitba Otče náš, již nás učí sám Ježíš, tvořila životní program každého učedníka.“

Umění modlitby je tak velikým darem a současně celoživotní cestou růstu, vývoje a zrání. Do letošní brožury proto přispěli ti, kdo přijali ve svém životě pozvání k tomuto velkému umění. Příspěvky vznikaly na území naší diecéze i mimo ni, dokonce v dalekém Estonsku. Tento rok organizuje naše biskupství kurz o evangelizaci, jehož účastníci se také zapojili do přípravy letošní postní brožury. Modlitba je základ pro předávání evangelia a sdílení živé víry s druhými lidmi. Všichni jsme se nechali vést Duchem Svatým, aby nás vedl v našich myšlenkách, nechal nás zakusit pohnutí ducha, dal nám inspiraci k sepsání modlitby, úvahy, meditace nad textem Písma. Moc rád vyjadřuji vděčnost všem autorkám i autorům letošní postní brožury za to, že jako první vykročili na cestu letošního postního putování. Učinili tak s jistým předstihem, texty totiž vznikaly ještě před oslavou Vánoc. Řada z nich vyjádřila vnitřní obohacení, které jim souvislost mezi Vánocemi a přípravou na Velikonoce přinesla.

Přeji proto vám všem, aby Světlo vtěleného Slova a Zmrtvýchvstalého Krista prosvítilo celé vaše nitro, rozhlehlé prostory vašeho srdce připravilo na složitost současného světa, aby „Kristus vírou přebýval ve vašem srdci, abyste zakořeněni a upevněni v lásce byli schopni pochopit ‒ jako všichni křesťané ‒ celou tu šířku a délku, výšku i hloubku, poznat Kristovu lásku přesahující všechno poznání a dosáhnout plné míry Božích (darů)“ (Ef 3,17–19).

Prokop Brož