Pátek po 2. neděli postní

1. 3. 2024

Podcast

Dnešní zamyšlení si můžeš přehrát i ve formě podcastu generovaného AI.

--:--
--:--

Úryvek z Bible

(Mt 21,33-43.45-46)

Ježíš řekl velekněžím a starším lidu: „Poslyšte jiné podobenství: Byl jeden hospodář a ten vysázel vinici. Obehnal ji plotem, vykopal v ní jámu pro lis a vystavěl strážní věž, pronajal ji vinařům a vydal se na cesty. Když se přiblížilo vinobraní, poslal k vinařům své služebníky vyzvednout z ní výtěžek. Ale vinaři jeho služebníky popadli, jednoho zbili, druhého zabili, třetího ukamenovali. (Hospodář) poslal tedy jiné služebníky, ještě ve větším počtu než poprvé, ale naložili s nimi zrovna tak. Naposled k nim poslal svého syna; myslel si: »Na mého syna budou mít ohled.« Když však vinaři uviděli syna, řekli si mezi sebou: »To je dědic. Pojďte, zabijme ho, a jeho dědictví bude naše!« A popadli ho, vyhnali ven z vinice a zabili. Až pak přijde pán té vinice, co asi s těmi vinaři udělá?“ Odpověděli mu: „Krutě ty zlosyny zahubí a svou vinici pronajme jiným vinařům, kteří mu budou ve svůj čas odvádět výtěžek.“ Ježíš jim řekl: „Nečetli jste nikdy v Písmu: »Kámen, který stavitelé odvrhli, stal se kvádrem nárožním. Učinil to Pán a v našich očích je to podivuhodné«? Proto vám říkám: Vám bude Boží království odňato a bude dáno národu, který ponese jeho ovoce.“ Když velekněží a farizeové uslyšeli tato jeho podobenství, poznali, že mluví o nich. Hleděli se ho zmocnit, ale měli strach z lidu, protože (lidé) ho považovali za proroka.

Zamyšlení

Nárožní kámen má dva účely. Je to kámen, který tvoří pevný základ stavby a zároveň má tuto stavbu chránit před poškozením. Tento kámen je většinou lidem na očích a mnozí ho denně míjí bez povšimnutí i přesto, že o něj občas zakopnou. Nic to nemění na tom, že nárožní kámen tu je přítomný, ať ho vnímáme, či ne a plní svou úlohu. Patřím k lidem, který základní kámen – Ježíše Krista a církev – ve svém životě neměli. Jediné, co mě spojovalo s křesťanstvím, byl křest po mém narození. Pocházím z nevěřící rodiny, a když se v mých dvaceti letech začala v srdci rodit touha po Bohu a duchovním světě, začal jsem hledat odpovědi v ezoterice, magii, okultismu a východních náboženstvích. Po mnoha letech strávených v meditacích, používání léčivých energií a magie, několika zasvěcujících obřadů, návštěv léčitelů, kartářů, uctívání všech možných božstev, a to i přímo v ášramu v jižní Indii, zakopl jsem jednoho dne o křesťanské společenství a díky těmto lidem, kteří v minulosti měli podobné okultní zkušenosti, jsem odevzdal svůj život Ježíši Kristu. Od té chvíle se můj život radikálně změnil. Začalo dlouhé období očišťování a duchovního boje, útlaků zlých duchů, strach o život, nutná návštěva exorcisty, přerušení kontaktů s lidmi zabývajícími se okultismem a zřeknutí se všeho, co se neslučuje s křesťanstvím. Zároveň ale přišlo postupné vrůstání do církve, poznávání síly modlitby a čtení Božího slova, odpuštění hříchů ve svátosti smíření, příprava na první svaté přijímání a obnovu křestního slibu. Největší zázrak ale nastal při prvním přijetí Eucharistie, kdy všechny útlaky zlých duchů okamžitě ustaly. V tu chvíli jsem zažil reálnou přítomnost Krista v Eucharistii a po letech duchovního hledání konečně nalezl základní kámen své víry. Svatý Bože, pomáhej nám každý den odevzdávat Ti svůj život, abychom si zachovali čistotu křesťanské víry a zůstávali s Tebou pevně spojeni. Skrze Tvého Syna Ježíše Krista. Amen

(Autor zamyšlení: Martin Beran)

Vstupní modlitba

Všemohoucí Bože, posilni v nás ducha kajícnosti, abychom se v této postní době očistili pokáním a připravili se oslavit velikonoce s čistým srdcem a vnitřní pravdivostí. Skrze tvého Syna, Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků.