Pondělí po 2. neděli postní

26. 2. 2024

Podcast

Dnešní zamyšlení si můžeš přehrát i ve formě podcastu generovaného AI.

--:--
--:--

Úryvek z Bible

(Lk 6,36-38)

Ježíš řekl svým učedníkům: „Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš Otec! Nesuďte, a nebudete souzeni, nezavrhujte, a nebudete zavrženi. Odpouštějte, a bude vám odpuštěno. Dávejte, a dostanete: míru dobrou, natlačenou, natřesenou a vrchovatou vám dají do klína. Neboť jakou mírou měříte, takovou se naměří zas vám.“

Zamyšlení

Otče, Ty, který jsi vždy milosrdný, nesoudíš nás předčasně a odpouštíš kdykoliv k Tobě s lítostí skrze tvého Syna voláme. Ty, který jsi nám dal přesně to, co k cestě k Tobě potřebujeme. Dej, ať se od Tvého daru – Ježíše, naučíme nacházet značky v tomto světě, které rozjasní naše srdce i tvář, neboť je tolik krásného, pravdivého a dobrého co nás obklopuje. Pane, díky za křest, začátek našeho rození se do Tebe. Ať slova naše, mnohdy klopotná, naše srdce otvírá. Ať výkřiky, které se zdají do tmy proslovené, k Tvému sluchu dolehnou. Pane, ať nezapomeneme k Tobě svůj hlas pozvedat, i v temnu noci. Jak vznešené je, když člověk může k Bohu pozvedat svůj hlas. Modlitba je tou činností, která uvolňuje veřeje našich srdcí, aby se nás mohl zmocnit sám Svatý Duch. Modlitba je spočinutím v absolutní svobodě. V osobní modlitbě člověk může odhodit všechny své masky, v ní se můžeme rozchechtat či slzami skrápět lože své. Mírou kvality modlitby je upřímnost, svědectvím o upřímnosti jsou emoce, které se v modlitbě pomalu zklidňují, stejně jako mozková činnost a člověk vplouvá do prostoru Božího bytí. Zaujímá Jeho postoje a nechá se samotným Bohem těšit. Proč se máme modlit je snad jasné, abychom zaslechli tep Božího srdce a nechali se vést, abychom světu vyprosili mnohé milosti, i tím, že Pánu umožníme, aby s námi učinil veliké věci. Jak silná jsou svědectví těch, kteří těžké kříže v tomto světě objali a v nich samotného Krista nalezli. Modlitba je kámen v budově církve, který když není, tak se vše bortí. Bez modlitby i svátosti všední. Kdo se nemodlí, nepociťuje Boží vzdalování. Nespatřuje tragédii hříchu a často sedá na lep tomu, kdo jako lev mlsně obchází kolem a těší se z každé laxní duše. Bez modlitby jsme ztracenci s hlavou buď pyšně vztyčenou, nebo v bídě světa zkroušenou. Modlitba je DAR, modlitba je úkol, modlitba je cool.

(Autor zamyšlení: Ondřej Špinler)

Vstupní modlitba

Bože, ty chceš, abychom se cvičili v kázni a sebeovládání, a tak byli schopnější plnit tvou vůli; pomáhej nám, ať se varujeme hříchů a ochotně konáme, co nám ukládá tvá láska. Skrze tvého Syna, Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků.