Slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie

19. 3. 2024

Podcast

Dnešní zamyšlení si můžeš přehrát i ve formě podcastu generovaného AI.

--:--
--:--

Úryvek z Bible

(Mt 1,16.18-21.24a)

Jakub byl otec Josefa, muže Marie, z které se narodil Ježíš, nazývaný Kristus. S narozením Ježíše Krista to bylo takto: Jeho matka Maria byla zasnoubena s Josefem. Ale dříve než spolu začali bydlet, ukázalo se, že počala z Ducha Svatého. Protože její muž Josef byl spravedlivý a nechtěl ji vydat pohaně, rozhodl se tajně se s ní rozejít. Když už to chtěl udělat, zjevil se mu ve snu anděl Páně a řekl: „Josefe, synu Davidův, neboj se k sobě vzít svou manželku Marii. Vždyť dítě, které počala, je z Ducha Svatého. Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš; on totiž spasí svůj lid od hříchů.“ Když se Josef probudil ze spánku, udělal, jak mu anděl Páně přikázal.

Zamyšlení

Ave Maria et Joseph! + Takto vždy začínal své dopisy otec arcibiskup Karel Otčenášek. Humorně také dodával – „Co Bůh spojil, člověk nerozlučuj!“ Chtěl tak ukázat důležité místo, které by měl svatý Josef mít v našem životě. Přesto, že v Božím Slově o něm nenajdeme mnoho informací, je po Panně Marii nejuznávanějším světcem. Blahoslavená Anna Kateřina Emmerichová popisuje svatého Josefa jako muže zbožného, spravedlivého a oddaného Bohu, a to také v blízkosti Panny Marie. Jak něžně o ni pečoval, doprovázel malého Ježíše. Ukazuje i jeho lidskost, představy a plány. „Po smrti bylo jeho tělo odneseno křesťany do jednoho hrobu v Betlémě. Vždy se domnívám, že ho tam spatřuji ještě i nyní neporušeného.“ Velký počet svatých objevilo jeho mocnou přímluvu a velikost. Svatá Terezie z Avily dosvědčuje: „Nepamatuji se, že bych ho byla někdy prosila o něco, co by nebyl splnil. Ano, žasnu nad tím, jaké velké milosti mi Bůh dal prostřednictvím tohoto blaženého svatého a od kolika nebezpečí těl i duše mě skrze něj uchránil.“ Také papež František mnohokrát hovořil o jeho lásce k němu. Každý den se k němu obrací modlitbou: „Ať mi neříkají, že jsem tě vzýval nadarmo, a poněvadž s Ježíšem a Marií můžeš všechno, ukaž mi, že tvoje dobrota je tak velká jako tvoje moc.“ Na stole má sošku sv. Josefa, který spí, a zatímco spí, pečuje o Církev. Když má nějaký problém nebo těžkost, napíše vše na lísteček, a ten vloží pod svatého Josefa, aby o tom snil, a tak mu pomohl vyřešit tento problém (převzato z radiovaticana). Už jste to někdy zkusili? Když těch lístečků je více, pořiďte si košík. 8. 12. 2020 vyhlásil Svatý otec František rok svatého Josefa a v apoštolském listu „V Otcově srdci“ můžeme ještě více objevit jeho mocnou přímluvu. Jako by nám chtěl napovědět: „Objevte svatého Josefa a přijměte jej do vašeho života. Neboj se vzít jej k sobě.“ Právě v tomto roce napsal P. Donald Calloway MIC knihu „Zasvěcení svatému Josefovi – 10 tajemství našeho duchovního otce“. Byla přeložena do mnoha světových jazyků. Během 33 dnů se stane svatý Josef vaším blízkým přítelem, pomocníkem a vzorem pro váš duchovní život. Často mu předkládám i běžné povinnosti a úkoly, zvláště to, nač nestačím. Přeji i vám, abyste mohli blíže poznat svatého Josefa a jeho pomoc a  přímluvu v  každodenním životě a čas od času také obnovme naše zasvěcení s prosbou o jeho pomoc v různých potřebách. V posledním zjevení Panny Marie ve Fatimě (13. 10. 1917) přichází spolu s ní svatý Josef s Ježíškem a společně žehnají světu. Vzývejme jej právě v těchto časech, přímluvce, jehož hlas je mocný v nebi. Je oporou rodin, ozdobou domácího života a postrachem zlých duchů. Vzývejme jej zvláště nyní, kdy je třeba chránit život, rodinu a uchovat si pevnou víru jako měl svatý Josef. Dnešní Evangelium zve i nás, abychom se nebáli vzít k sobě Marii. Svatý Josef kéž je nám v tomto přijetí dobrým příkladem. V závěru postní doby se tak můžeme učit jeho vlastnostem: spravedlnosti, čistotě, moudrosti, statečnosti a poslušnosti. Svatý Josefe, oroduj za nás.

(Autor zamyšlení: Hana Frančáková)

Vstupní modlitba

Všemohoucí Bože, tys povolal svatého Josefa, aby už od počátku chránil dílo našeho vykoupení; dej, ať tvá církev s jeho pomocí věrně plní svůj úkol při uskutečňování díla spásy. Skrze tvého Syna, Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků.